Browsing Tag

PBL

PBL (Problem-based Learning) คืออะไร?

PBL (Problem-based Learning) คืออะไร? PBL (Problem-based Learning : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน)  คือ การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะใฝ่หาความรู้เพื่อแก้ปัญหา…