Monthly Archives

ธันวาคม 2017

ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ “เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้”

นักจิตวิทยาและนักวิชาการศึกษาหลายท่าน ได้ให้คำจำกัดความเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ ซึ่งมีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า Learning Disabilities ใช้ชื่อย่อว่า LD ในที่นี้ จะนำเสนอคำจำกัดความที่นิยมใช้กันอยู่โดยทั่วไป ดังต่อไปนี้…

ดนตรี..ทักษะสำคัญที่ไม่ควรลืม

ดนตรี..ทักษะสำคัญที่ไม่ควรลืม ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ อาจารย์คณะศิลปนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวระหว่างการประชุมคณะทำงานวิชาการ เพื่อสนันสนุนคณะกรรมการประสานงานนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย…

เล่นอะไรดี…เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

เล่นอะไรดี...เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก   หลังจากที่เด็กผ่านพ้นวัยทารก แบเบาะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในช่วง 0-1 ปีมาแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการฝึกหัดคลาน ฝึกหัดเดิน ฝึกหัดวิ่ง…

9 วิธี…สอนให้ลูกน่ารักและมีวินัย

9 วิธี...สอนให้ลูกน่ารักและมีวินัย คงจะไม่มีอะไรจริงไปกว่าประโยคที่บอกว่า “พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก” เริ่มกันตั้งแต่เป็นทารก ก็สอนให้ดูดนม สอนให้ยิ้ม สอนให้ทักทาย สอนให้ทานอาหาร สอนให้คลาน สอนให้เดิน สอนให้วิ่ง สอนให้พูด สอนให้ฟัง…