ความสำคัญของการเขียน

วันนี้ มีความสำคัญของการเขียนมาฝากให้อ่านกันครับ
การเขียนเป็นกระบวนการถ่ายทอดในรูปแบบการบันทึกด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เพื่อนำเสนอความรู้ถ่ายทอดเผยแพร่ความคิดอธิบายถึงความรู้สึกและบอกถึงความต้องการของผู้เขียนให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจถึงความรู้ความคิดความรู้สึก และความต้องการเหล่านั้นนอกจากนี้การเขียนอย่างมีจุดมุ่งหมายในการสื่อสารดังนี้

1 การแสดงความคิดเห็น

2 การอธิบาย

3 การเล่าเรื่องสื่อการ

4 โฆษณาชวนเชื่อเพื่อจูงใจและโน้มน้าวให้ผู้อ่านคล้อยตาม

5 การสร้างจินตนาการ

การเขียนจึงถือเป็นกระบวนการสื่อสารติดกระบวนการหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งในปัจจุบัน ทั้งการบันทึกความรู้บันทึกความเป็นไปบันทึกสถานการณ์การเขียนจดหมายการทำสัญญาการเขียนคำโฆษณาชวนเชื่อการประกาศรวมทั้งการสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างอื่นอีกมากมาย และนี่คือความสำคัญ ของการเขียนครับ

Comments are closed.