กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สวัสดีครับปีใหม่ครับทุกท่าน วันนี้ (2 ม.ค. 2561) เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมนะครับก็ขอนำเสนอแนวความคิดในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่ง การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นจุดสนใจหรือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือจำเป็นต้องคำนึงถึงมากที่สุดในกระบวนการเรียน การสอน ผู้เรียนควรได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองโดยผู้สอนต้องยอมรับในระดับความสามารถ พัฒนาการและรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีหลักการที่ต้องคำนึงถึงดังนี้

1) การเรียนรู้ต้องมีคุณค่าและมีความหมายต่อผู้เรียน รวมตลอดถึงสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน พูดง่ายๆก็คือการเรียนรู้จะต้องมีความหมายกับเด็กเมื่อเด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี

2) การเรียนรู้ ควรมุ่งเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เด็กก็ควรได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านการทดลองการสำรวจการทำงานร่วมกับคนอื่น ซึ่งเด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงเหล่านี้ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนด้วย

3) การเรียนรู้มุ่งเน้นที่ความสนใจและความสามารถของเด็ก รวมตลอดถึงส่งเสริมให้เด็กสร้างกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง ควรให้เด็กได้มีส่วนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย

4) การเรียนมุ่งเน้นที่กระบวนการมากกว่าผลผลิต เช่นในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กครูควรให้เด็กมุ่งเน้นที่การแสดงออกถึงการคิดริเริ่ม มากกว่าการสะกดคำถูกคำผิด ยิ่งเด็กได้มีการทดลองสะกดคำผิดคำถูกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

5) การประเมินผลผู้เรียน ควรใช้วิธีการประเมินผลหลายรูปแบบประกอบกันตั้งแต่การสังเกตสัมภาษณ์พูดคุยหรือการใช้ประกันประเมินผลพัฒนาการและอาจจะมีแฟ้มสะสมผลงานของเด็กเพื่อตรวจสอบพัฒนาการของเด็กด้วย

6) การจัดการเรียนรู้ควรมุ่งเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเป็นหลัก และหลีกเลี่ยงการเร่งรัดเด็กการกดดันเพื่อให้เด็กทำในสิ่งที่ต้องการหรือทำแบบฝึกหัดให้สำเร็จ แต่ควรส่งเสริมให้เด็ก ได้มีการคิดโดยการตั้งคำถามหรือปัญหา ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเด็กเพื่อให้เด็กได้ฝึกการแก้ปัญหาหรือฝึกกระบวนการคิดนั่นเอง และนี่คือแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าถึงความสำคัญของกระบวนการคิด ของนักเรียนนะครับว่ามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไรไว้พบกัน ในบทความต่อ ไปนะครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

Comments are closed.